Plane & paketa të hershme - Individ

 

Për tu njohur me planet tarifore të hershme për abonentët me parapagesë dhe të planeve individuale me kontratë, klikoni më poshtë:

 

Plane individuale me kontratë

  1. Planet tarifore SMART*
  2. Plani tarifor All Inclusive
  3. Plani tarifor AMC Unlimited
  4. Plani tarifor AMC Zero dhe Police Private 
  5. Plani tarifor Consumer
  6. Plani tarifor Retail Consumer
  7. Plane tarifore Private
  8. AMC Relaks

 

 Shënim: *Këto plane janë të vlefshme për klientët të cilët kanë aktivizuar SMART nga data 1 Korrik, 2015 deri në 2 Tetor, 2015.