Teknologjia & Grupet në Nevojë

Teknologjia & Grupet në Nevojë

 

Përgjegjësia jonë si kompani e telekomunikacionit celular shtrihet përtej misionit për të ofruar zgjidhje komunikimi. Ne ndjekim modelin e përgjegjësisë sociale të korporatës duke synuar një zhvillim të qëndrueshëm dhe duke kontribuar në komunitetet ku kryejmë aktivitetin e biznesit.

Telekom Albania është e vetëdijshme për përfitimet që teknologjitë moderne të informacionit dhe komunikimit u sjellin njerëzve në nevojë dhe atyre me paaftësi të ndryshme, ndaj kompania ndërmerr veprime për abonentët dhe mbarë shoqërinë.

Kontributi Social

Telekom Albania ka marrëdhënie të mira me komunitetet ku kryen aktivitetin. Para instalimit të antenave të reja, zhvillohet dialog me anëtarët e komunitetit përkatës, përfshirë edhe pushtetin vendor.

Vizioni i Telekom Albania synon që të gjithë shqiptarët të kenë akses në të njëjtat komunikime novatore që ofrojnë qendrat teknologjike botërore. Lidhja më e shpejtë dhe më e besueshme në komunitetet rurale dhe rajonale shton aksesin tek shërbimet e arsimit, shëndetit dhe biznesit, si edhe kontribuon për rritje ekonomike. Telekom Albania ofron çmime të ulta për grupet e prekura të shoqërisë.

Telekom Albania zbaton disa programe të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në zhvillimin e grupeve shoqërore në nevojë, si dhe të organizatave të cilat i mbështesin. Telekom Albania ka bërë të ditur prej disa vitesh fushat strategjike ku përqendrohen aktivitetet e saj:

- Akses i barabartë në arsimim dhe informim;

- Mundësi të barabarta për grupet në nevojë;

- Mirëqenia dhe zhvillimi i fëmijëve;

- Lehtësimi i pasojave të fatkeqësive natyrore.