Njoftime per shtyp

24.06.2019

Lajmërim lidhur me zhvillimin e Asamblesë të Aksionarëve të Telekom Albania Sh.A

Të nderuar aksionerë,

Bazuar në kontratën e lidhur midis Institucionit që Ju drejtoni dhe shoqërisë Telekom Albania sh.a, do të donim t’Ju informonim se Shoqëria Telekom Albania ka vendosur të zhvillojë Asamblenë e Aksionarëve më datë 28.06.2019 në orën 11:00 pranë zyrave te shoqërisë.

Rendi i ditës që do të diskutohet në këtë Asamble do të jetë si më poshtë:

 1. Prezantimi dhe miratimi i llogarive vjetore të Telekom Albania për vitin 2018 dhe diskutim për shpërndarjen e fitimit vjetor, prezantimi i raportit të performancës së biznesit gjatë vitit 2018, i përgatitur nga Drejtori Ekzekutiv i kompanisë, prezantimi i raportit të Auditorit të Jashtëm për vitin 2018, si dhe vendimet përkatëse që duhen marrë.
 2. Konfirmimi i të gjitha detyrimeve të TELEKOM ALBANIA Sh.A të ndërmarra kundrejt 'BANKËS SË PARË TË INVESTIMEVE' AD (një shoqëri anonime e regjistruar dhe që ekziston sipas ligjeve të Republikës së Bullgarisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Agjencia e Regjistrimit Bullgari, me numrin e regjistrimit të kompanisë 831094393, me seli dhe adresën në: 37 Dragan Tsankov Blvd., 1797 Sofje, Bullgari) në bazë të Marrëveshjes së Bashkë-debitorit të datës 09.05.2019, lidhur nga dhe ndërmjet 'FIRST INVESTMENT BANK' AD, TELEKOM ALBANIA ShA  dhe ALBANIA TELECOM INVEST AD, një shoqëri aksionere e regjistruar dhe që ekziston sipas ligjeve të Republikës së Bullgarisë, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Agjencia e Regjistrimit të Bullgarisë me numrin e regjistrimit të kompanisë 205404422, 82 Patriarku Evtimii Blvd., 1463 Sofje, Bullgari, ku TELEKOM ALBANIA Sh.A ka rënë dakord të bëhet bashkërisht përgjegjës ndaj 'FIRST INVESTMENT BANK' AD për të gjitha detyrimet financiare të ALBANIA TELECOM INVEST AD që rrjedhin nga Marrëveshja e Huasë № 000LD-L- 000900 / 05.03.2019 të datës 05.03.2019.
 3. Vendosja e kolateralit në favor të BANKËS së PARË TË INVESTIMEVE me qëllim të garantimit të shlyerjes së të gjitha detyrimeve financiare të ALBANIA TELECOM INVEST AD dhe të TELEKOM ALBANIA SHA që rrjedhin nga Marrëveshja e Huasë № 000LD-L-000900 / 05.03.2019 datë 05.03.2019 dhe Marrëveshja e bashkë-debitorit e datës 09.05.2019 sipas Pikës 2 më lart, si më poshtë:

a. Barrë siguruese mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga ALBANIA TELECOM INVEST AD në kapitalin aksionar të TELEKOM ALBANIA Sh.A.;

b. Kolateral financiar mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga ALBANIA TELECOM INVEST AD në kapitalin aksionar të TELEKOM ALBANIA Sh.A;

c. Hipotekë mbi të gjitha pasuritë e paluajtshme (asetet fikse) në pronësi të TELEKOM ALBANIA Sh.A;

d. Barrë siguruese mbi të gjitha sendet në pronësi të TELEKOM ALBANIA Sh.A;

e. Barrë siguruese mbi të gjitha inventaret e zotëruara nga TELEKOM ALBANIA Sh.A në përputhje me termat dhe kushtet e Marrëveshjes së sipërpërmendur të Huasë № 000LD-L-000900 / 05.03.2019, të datës 05.03.2019;

f. Barrë siguruese mbi të gjitha llogaritë e arkëtueshme të TELEKOM ALBANIA Sh.A deri në shumën totale prej 48 500 000 euro (dyzet e tetë milionë e pesëqind mijë euro);

g. Barrë siguruese mbi të gjitha llogaritë bankare të TELEKOM ALBANIA SHA në pajtim me termat dhe kushtet e Marrëveshjes së Huasë së lartpërmendur № 000LD-L-000900 / 05.03.2019, datë 05.03.2019.

 1. Ngritja e mekanizmave të duhur të ruajtjes, duke përfshirë lidhjen e Marrëveshjeve të ruajtjes (escrow) me FIRST INVESTMENT BANK AD (Bullgari), ALBANIA TELECOM INVEST AD (Bullgari) dhe First Investment Bank Albania Sh.A, ku në çdo rast, Banka e Parë e Investimeve SHA do të  veprojë si agjent, për detyrimet sipas nenit 20.1, shkronjat "п" dhe "р" të Marrëveshjes së Huasë № 000LD-L-000900 / 05.03.2019, datë 05.03.2019.
 2. Miratimi i Auditorëve të Jashtëm të shoqërisë për vitin fiskal 2019.
 3. Miratimin e ndryshimeve të mëposhtme të Statutit të Shoqërisë dhe më specifikisht:
 • Neni 1 (2)

Lista e aksionarëve

Propozohet që të ndryshohet lista e aksionarëve sipas strukturës së re aksionare.

 • Neni. 5 (2)

Lista e aksionarëve me numrin e aksioneve dhe vlerën nominale të aksioneve.

Propozohet të ndryshohet lista me aksionarët e rinj me numrin dhe vlerën respektive të aksioneve.

 • Neni 9: Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

Propozohet që në Nenin 9 të Statutit të Shoqërisë, kompetencat e mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve, të shtohet paragrafi i mëposhtëm i cili duhet të shkrihet edhe me Nenin 10 të Statutit.

“Përveçse nëse parashikohet ndryshe në ligj, mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të thirret me anë të një njoftimi me shkrim të dërguar me postë të regjistruar ose me postë elektronike, drejtuar çdo aksionari dhe / ose përfaqësuesit në rastin e pronarëve të përbashkët të aksioneve. Pa paragjykuar ndonjë detyrim tjetër sipas ligjit, njoftimi mund të përfshijë, aty ku është e aplikueshme, një numër identifikimi personal (PIN) në mënyrë që të lehtësojë votimin elektronik në mbledhje”.

Neni 9 do të titullohet si vijon: “Kompetencat e mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve”.

 • Neni 10: “Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve”

Propozohet që ky nen të titullohet si vijon: “Thirrja dhe votimi në Asamblenë e Përgjithshme të Aksionarëve”

 • Neni 12

Paragrafi: “Në momentin e miratimit të ndryshimeve të Statutit të Ri, Ernst & Young do të jetë eksperti kontabël i autorizuar i kompanisë“.

Propozohet të ndryshohet me ekspertin e ri kontabël të autorizuar të kompanisë.

 • Neni 13 (5)

Lista e Bordit të Drejtorëve (BoD) të shoqërisë;

Propozohet të ndryshohet lista e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve, siç është miratuar në vendimin e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë.

 • Neni. 14

Bordi i Drejtorëve/Kompetencat e anëtarëve.

Propozohet që të amendohet dhe të jepen kompetenca më të detajuara për Bordin e Drejtorëve, bazuar në ligjin respektiv dhe në strukturën aktuale të aksionarëve.

 • Neni. 17

Lista e anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës.

Propozohet që të amendohet përbërja e Këshillit Mbikqyrës me anëtarët aktualë, miratuar në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve në muajin Prill 2019.

 • Neni. 18

Kompetencat e Këshillit Mbikqyrës

Propozohet që të ndryshohen dhe të jepen kompetenca më të detajuara për Këshillin Mbikqyrës, bazuar në ligjin respektiv si edhe në strukturën aktuale të aksionarëve.

 1. Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës.
 2. Të ndryshme.

______________________________________

SHËNIME PROÇEDURIALE

* Çdo aksionar që dëshiron të marrë pjesë në Asamblenë e Aksionarëve mund të marrë pjesë personalisht ose me anë të një personi tjetër të caktuar me prokurë.

* Çdo aksionar ka të drejtë të marrë çdo informacion apo dokument, duke përfshirë por pa u kufizuar ne pasqyrat financiare 2018 dhe raportet e ekspertit kontabël; draftin e konsoliduar të Statutit të TELEKOM ALBANIA; draft kontratat e garancive të parashikuara në pikën 3; draft kontratat e escrow të parashikuara në pikën 4, si dhe projekt vendimet në lidhje me pikat e propozuara të rendit të ditës, në selinë e TELEKOM ALBANIA SHA gjatë orëve të punës 9:00 – 17:00, ose nëpërmjet e-mailit pas kërkesës me shkrim të drejtuar tek CEO i TELEKOM ALBANIA, në adresën: amitaj@telekom.com.al

 

Ju falenderojmë për bashkëpunimin.